W praktyce prawniczej często zdarzają się sytuacje gdy prawo nie jest jednoznaczne, a  pole interpretacji przepisów jest otwarte i od siły argumentów zależy wyrok czy też decyzja administracyjna. Gdy różne rozwiązania są dopuszczalne opinia czy ekspertyza prawna poparta autorytetem i tytułem naukowym często ukierunkowuje myślenie osób rozstrzygających  w sprawie i w konsekwencji przeważa. Naszą rolą  jest wspieranie adwokatów i radców w takich właśnie sytuacjach.

Misją Ośrodka jest merytoryczne wsparcie dla kancelarii prawnych, instytucji samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz przedsiębiorców prywatnych i spółek, w sprawach skomplikowanych i trudnych, z którymi spotykają się poszczególne podmioty.

Opinia ekspercka jest z jednej strony źródłem informacji na temat najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych, z drugiej zaś zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami podjętych działań. W sporach prawnych coraz częściej opinie eksperckie są elementem decydującym o ostatecznym rozstrzygnięciu zapadającym na sali sądowej.

Opinie i analizy prawne, które przygotowują nasi eksperci są na najwyższym poziomie merytorycznym i cechują się dokładną analizą możliwych rozwiązań. Obok niezaprzeczalnych walorów procesowych opinie i ekspertyzy mogą być również podstawą do egzekwowania swoich praw w ramach postępowań odszkodowawczych; dowodem, na który można powołać się w toku kontroli dokonywanych przez różne organy, czy solidnym wsparciem w negocjacjach
z kontrahentami.

Nasi eksperci łączą działalność naukową z praktyką zawodową, dzięki czemu w trosce o dobro Klienta często idą o krok dalej, wychodzą poza utarte ścieżki i proponują najlepsze, bardzo często innowacyjne rozwiązania.

ZASADY KORZYSTANIA Z OPINII i EKSPERTYZ
OŚRODKA ANALIZ I EKSPERTYZ PRAWNYCH
AKADEMII de VIRION

 1. Strony obowiązuje zasada wzajemnej lojalności.
 2. Wszelkie prace zlecone, realizowane przez ekspertów i pracowników Ośrodka, wykonywane są przy zachowaniu poufności.
 3. Na życzenie Strony, opinie, kontr-opinie, odpowiedzi na pytania prawne, stanowiska, analizy, ekspertyzy, etc. (dalej jako: opinie), mogą być sporządzone przez eksperta będącego profesorem prawa z tytułem zawodowym adwokata lub radcy prawnego,
  z uwagi na potrzebę objęcia prac tajemnicą zawodową.
 4. Z uwagi na względy bezpieczeństwa komunikacji z Państwem, prosimy
  o wypełnienie formularza weryfikacyjnego, znajdującego się na stronie Ośrodka.
 5. Po wypełnieniu formularza pracownik Ośrodka niezwłocznie skontaktuje się
  z Państwem
  w wybrany w formularzu sposób.
 6. Zamówienie opinii na życzenie Zlecającego może odbywać się osobiście, w drodze korespondencji mailowej lub za pośrednictwem faksu, a także w każdy inny sposób, który Strony uznały za właściwy i dopuszczalny.
 7. Honorarium za sporządzenie opinii będzie obliczane wg wynagrodzenia ryczałtowego lub stawek godzinowych, a jego wysokość zostanie ustalona indywidualnie z Klientem, niezwłocznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji, która ma stanowić przedmiot opinii.
 8. Po ustaleniu przez Strony przedmiotu i zakresu opinii, terminu jej sporządzenia,
  a także należnego honorarium, Klient niezwłocznie otrzyma projekt umowy.
  Po jej podpisaniu Ośrodek rozpocznie pracę nad przygotowaniem opinii.
 9. Co do zasady płatność za opinię następuje z góry, z tym zastrzeżeniem, że 10% wynegocjowanej sumy pozostaje u Zlecającego Klienta, jako zryczałtowane rozliczenie poniesionych przez niego nakładów w trakcie realizacji umowy (koszty delegacji, przygotowanie materiałów do analizy, etc.).

Proponujemy Państwu pozostanie w kontakcie z nami poprzez wypełnienie poniższego formularza. Dzięki temu będziemy Państwa informować o organizowanych przez nas kongresach, konferencjach, debatach oraz projektach Ośrodka.

Formularz

Prosimy o podanie podstawowych informacji o kancelarii

Wszelkie dane zawarte w formularzu będą służyły wyłącznie do przesyłania informacji o działalności Akademii i Ośrodka, w szczególności o planowanych szkoleniach, debatach i kongresach.