SPECJALIZACJE

Gałęzie prawa, w których specjalizują się nasi Eksperci:

Prawo amerykańskie to skomplikowany system obejmujący prawo federalne, prawa stanowe oraz – w ramach tzw. second order devolution – prawa lokalne. Z uwagi na specyfikę common law, w praktyce stosowania prawa często pojawiają się pytania o konkretne źródło prawne regulujące daną sytuację oraz o interpretację przepisów. W szczególności dotyczy to prawa rodzinnego, handlowego, upadłościowego i karnego.

Zespołem Ekspertów prawa amerykańskiego kieruje prof. Katarzyna Maćkowska

Prawo gospodarcze reguluje zadania oraz mechanizmy ingerencji państwa w szeroko pojmowaną sferę gospodarki. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). W jego zakres wchodzi m.in. prawo działalności gospodarczej, prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne czy prawo bankowe.

W skład Zespołu Ekspertów prawa gospodarczego publicznego wchodzą: prof. Kazimierz Strzyczkowski, prof. Artur Bień

Wspólnym mianownikiem prawa finansowego i podatkowego jest unormowanie gospodarki finansowej państwa, a więc określenie zasad na jakich opierać się ma funkcjonowanie instytucji państwowych w przestrzeni gospodarczej. Obie te gałęzie wyodrębnione zostały z prawa administracyjnego, a więc cechuje je nie równorzędność podmiotów biorących udział w jego obrocie prawnym. Prawo finansowe w swoim założeniu dotyczy stricte budżetu państwa oraz określenia zasad finansowania jego działalności w przestrzeni publicznej. Prawo podatkowe natomiast odnosi się do określenia momentu powstania, ustania bądź wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, inaczej zwanych daninami jakie każdy obywatel musi ponieść na rzecz państwa.

W skład Zespołu Ekspertów prawa finansowego i podatkowego wchodzą: prof. Mariola Lemonnier, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Beata Kucia-Guściora, prof. Patrycja Zawadzka

Przez prawo spółek należy rozumieć normy prawne odnoszące się do tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek cywilnych oraz spółek handlowych. Jest to wyspecjalizowana dziedzina prawa gospodarczego prywatnego.

Zespołem Ekspertów prawa spółek kieruje prof. Andrzej Herbet

Prawo administracyjne reguluje strukturę i działanie administracji publicznej – rządowej oraz samorządowej. Normuje ono zarówno relacje pomiędzy samymi organami administracji, jak również stosunku między administracją a obywatelami. Jego charakterystyczną cechą jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania, a jego istotą jest decyzja administracyjna. W zakres prawa administracyjnego wchodzi m.in. prawo budowlane, prawo samorządowe czy prawo gospodarki komunalnej.

Zespołem Ekspertów prawa administracyjnego kieruje prof. Marcin Szewczak

Prawo cywilne stanowi rdzeń polskiego porządku prawnego regulując obrót powszechny i handlowy między przedsiębiorcami. Normuje ono wszystkie prywatne aspekty życia i śmierci osób fizycznych, a także powstania i ustania osób prawnych, m.in.: narodziny, ochronę dóbr osobistych, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, takie jak zastaw, czy hipoteka, dobra niematerialne, takie jak utwór, znak towarowy, papiery wartościowe, nabywanie praw, obrót pieniężny gotówkowy i bezgotówkowy, korzystanie z cudzych rzeczy, świadczenie usług, pożyczki i kredyty, odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu powstałej szkody majątkowej i niemajątkowej, zawarcie małżeństwa wraz z wynikającymi stąd skutkami prawnymi, ustroje majątkowe małżeńskie, dziedziczenie spadku. Prawo cywilne adresowane jest także do przedsiębiorców regulując zakładanie i likwidację spółek handlowych, spółdzielni, fundacji itd.
Prof. Piotr Zakrzewski

Zespołem Ekspertów prawa cywilnego kieruje prof. Piotr Zakrzewski

Prawo konsumenckie w swojej istocie ukierunkowane jest na ochronę podmiotów fizycznych występujących w obrocie gospodarczym. W jego zakres wchodzą regulację dotyczące praw przysługujących konsumentom, jak również obowiązków przedsiębiorców, którzy nawiązują stosunki prawne z podmiotami fizycznymi. Prawo konsumenckie zatem jest gwarantem legalności i poprawności relacji występujących w obrocie prawnym pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

Zespołem Ekspertów prawa konsumenckiego kieruje prof. Marcin Trzebiatowski

Przez prawo konkurencji możemy rozumieć wszelkie działania zmierzające do ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami ze strony innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które w sposób istotny ograniczają swobodny dostęp do mechanizmów wolnego rynku, a tym samym do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zespołem Ekspertów prawa konkurencji kieruje prof. Marcin Trzebiatowski

Prawo ochrony środowiska stanowi wyodrębniony dział prawa administracyjnego. Na normy prawa ochrony środowiska składają się normy prawa krajowego i prawa UE (zwłaszcza: rozporządzenia unijne, akty miękkiego prawa UE stanowiące o celach polityki ochrony środowiska lub pomocne w interpretacji unijnych aktów prawnych). Przedmiot regulacji w prawie ochrony środowiska stanowi środowisko (rozumiane jako ogół komponentów  przyrodniczych typu kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat, różnorodność biologiczna itp. oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi)  i jego ochrona – rozumiana zarówno jako działania związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom i działania przywracające środowisko do stanu właściwego, jak też jego racjonalne kształtowanie i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
dr hab. Anna Haładyj

W skład Zespołu Ekspertów prawa ochrony środowiska wchodzą: prof. Marek Górski oraz prof. Anna Haładyj

Pojęcie własności intelektualnej obejmuje unormowania dotyczące prawa autorskiego, patentów oraz znaków towarowych. Założeniem prawa własności intelektualnej jest ochrona twórców dóbr niematerialnych oraz określenie zasad na których powinno się odbywać korzystanie z nich, tak aby autorzy swoich dzieł otrzymali za nie odpowiednie wynagrodzenie, a przez to byli zmotywowani do dalszej pracy twórczej, czyniąc życie lepszym i bardziej przyjaznym.

Zespołem Ekspertów prawa własności intelektualnej kieruje prof. Marcin Trzebiatowski

Prawo pracy określa zasady jakie powinny obowiązywać w relacjach pracodawca-pracownik, wynikających z umowy o pracę. W jego zakres wchodzą zarówno przepisy regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, jak również zagadnienia dotyczące zbiorowych układów pracy oraz działalności instytucji będących rękojmią zachowania poprawnego modelu stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Prawo karne ochrania społeczeństwo przed czynami, które ustrojodawca zakwalifikował jako szkodliwe w życiu społecznym, ponieważ stanowią groźbę dla zastanego układu stosunków społecznych. Prawo karne jest również gwarantem przed samowolą organów państwowych, określając warunki i granice jego stosowania.

W skład Zespołu Ekspertów prawa karnego wchodzą: prof. Krzysztof Wiak oraz prof. Cezary Kulesza

Prawa człowieka to standardy oczekiwanego traktowania jednostek przez państwo w różnych dziedzinach życia, w których władza publiczna swoim działaniem lub zaniechaniem wpływa daną sferę życia osobistego lub społecznego. Koncepcja praw człowieka przeniknęła do współczesnych systemów prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego. Ochrona praw człowieka stała się nie tylko obowiązkiem władz publicznych, lecz także ważnym aspektem działalności organizacji międzynarodowych, w tym m.in. Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.
prof. Michał Balcerzak

Zespołem Ekspertów praw człowieka i ich ochrony kieruje prof. Michał Balcerzak

Konstytucja, stanowiąca trzon porządku prawnego danego państwa, jest najważniejszym i najbardziej doniosłym aktem normatywnym, regulującym kwestie związane z ustrojem państwa, obowiązującymi zasadami prawa, wolnościami i obowiązkami obywateli oraz funkcjonowaniem podstawowych instytucji w państwie, które są gwarantem przestrzegania zasady praworządności i zasady państwa prawa. Dlatego też prawo konstytucyjne skupia w sobie wszystkie gałęzie prawa, dając im legitymacje legalności, a co za tym idzie wyznaczając im kierunek rozwoju i zakres przedmiotowy regulacji prawnych.

W skład Zespołu Ekspertów prawa konstytucyjnego wchodzą: prof. Bogumił Szmulik oraz prof. Marek Dobrowolski

Prawo wyznaniowe jest zespołem norm regulującym kwestie związane z wolnością sumienia i wyznania (religii). Zakres przedmiotowy tej gałęzi prawa obejmuje zarówno sytuacje prawną  jednostki (każdego człowieka), jak i stosunek Państwa do poszczególnych związków wyznaniowych. Prawo wyznaniowe jest dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ regulacje odnoszące się do Kościołów i innych związków wyznaniowych są mieszanką prawa państwowego oraz prawa własnego danej grupy religijnej o uregulowanej sytuacji prawnej. Istotnym zagadnieniem, jakim zajmuje się ta dziedzina prawa jest określenie skuteczności obowiązywania norm prawnych danego związku wyznaniowego na forum prawa państwowego. Ma to swoje daleko idące konsekwencje, które mogą skutkować nieważnością umów zawieranych z kościelnymi osobami prawnymi m.in. w sprawach majątkowych, do których należy zaliczyć nabycie, zbycie czy wydzierżawienie nieruchomości. Dlatego też nasi Eksperci będący specjalistami zarówno z prawa państwowego, jak i kanonicznego pomogą Państwu w zawarciu umów z osobami prawnymi poszczególnych związków wyznaniowych oraz pomogą konwalidować umowy już zawarte, które zostały dotknięte wadą nieważności bądź bezskuteczności w wyniku niezastosowania się do norm wewnętrznych danego Kościoła bądź innego związku wyznaniowego.

Pracami Zespołu Ekspertów z prawa wyznaniowego kieruje prof. Dariusz Walencik

Etyka zawodowa to zbiór norm postępowania danej grupy zawodowej (np. adwokatów, lekarzy, pielęgniarek). Określa ona dopuszczalne sposoby zachowania się danego przedstawiciela grupy zawodowej oraz przepisy odnoszące się do konsekwencji niezachowania przyjętych standardów.

W skład Zespołu Ekspertów etyki zawodowej wchodzą: prof. Tomasz Barankiewicz i prof. Jadwiga Potrzeszcz

Przez wykładnię prawa należy rozumieć proces poznawczy ukierunkowany na ustalenie znaczenia norm zawartych w przepisach prawnych, czyli do rozumienia sensu przepisów prawnych, przy zastosowaniu odpowiednich dyrektyw interpretacyjnych.

W skład Zespołu Ekspertów wykładni prawa wchodzą: prof. Jadwiga Potrzeszcz i prof. Tomasz Barankiewicz

Kościelne prawo karne to zespół norm określających wykonywanie władzy karania w Kościele. Wykonywanie tej władzy zakłada istnienie takich elementów jak: przestępstwo, czyli indywidualny czyn wyrządzający szkodę lub stwarzający niebezpieczeństwo utraty dobra jakim jest zbawienie; sankcja karna, czyli środek służący ochronie wspólnoty kościelnej w wypadku naruszenia jej dobra poprzez przestępstwo; postępowanie zmierzające do stwierdzenia przestępstwa i wymierzenia kary, czyli proces karny.

W skład Zespołu Ekspertów prawa karnego (kościelnego) wchodzą: prof. Marek Saj oraz prof. Krzysztof Mikołajczuk

Według prawa Kościoła katolickiego małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Czasem jednak należy świadczyć pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które toczą się przed Sądami kościelnymi.

W skład Zespołu Ekspertów prawa małżeńskiego (kościelnego) wchodzą: prof. Krzysztof Mikołajczuk oraz prof. Marek Saj