Wykładnia prawa

Przez wykładnię prawa należy rozumieć proces poznawczy ukierunkowany na ustalenie znaczenia norm zawartych w przepisach prawnych, czyli do rozumienia sensu przepisów prawnych, przy zastosowaniu odpowiednich dyrektyw interpretacyjnych.