Prawo wyznaniowe

Prawo wyznaniowe jest zespołem norm regulującym kwestie związane z wolnością sumienia i wyznania (religii). Zakres przedmiotowy tej gałęzi prawa obejmuje zarówno sytuacje prawną  jednostki (każdego człowieka), jak i stosunek Państwa do poszczególnych związków wyznaniowych. Prawo wyznaniowe jest dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ regulacje odnoszące się do Kościołów i innych związków wyznaniowych są mieszanką prawa państwowego oraz prawa własnego danej grupy religijnej o uregulowanej sytuacji prawnej. Istotnym zagadnieniem, jakim zajmuje się ta dziedzina prawa jest określenie skuteczności obowiązywania norm prawnych danego związku wyznaniowego na forum prawa państwowego. Ma to swoje daleko idące konsekwencje, które mogą skutkować nieważnością umów zawieranych z kościelnymi osobami prawnymi m.in. w sprawach majątkowych, do których należy zaliczyć nabycie, zbycie czy wydzierżawienie nieruchomości. Dlatego też nasi Eksperci będący specjalistami zarówno z prawa państwowego, jak i kanonicznego pomogą Państwu w zawarciu umów z osobami prawnymi poszczególnych związków wyznaniowych oraz pomogą konwalidować umowy już zawarte, które zostały dotknięte wadą nieważności bądź bezskuteczności w wyniku niezastosowania się do norm wewnętrznych danego Kościoła bądź innego związku wyznaniowego.