Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska stanowi wyodrębniony dział prawa administracyjnego. Na normy prawa ochrony środowiska składają się normy prawa krajowego i prawa UE (zwłaszcza: rozporządzenia unijne, akty miękkiego prawa UE stanowiące o celach polityki ochrony środowiska lub pomocne w interpretacji unijnych aktów prawnych). Przedmiot regulacji w prawie ochrony środowiska stanowi środowisko (rozumiane jako ogół komponentów  przyrodniczych typu kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat, różnorodność biologiczna itp. oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi)  i jego ochrona – rozumiana zarówno jako działania związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom i działania przywracające środowisko do stanu właściwego, jak też jego racjonalne kształtowanie i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
dr hab. Anna Haładyj