Prawo konstytucyjne

Konstytucja, stanowiąca trzon porządku prawnego danego państwa, jest najważniejszym i najbardziej doniosłym aktem normatywnym, regulującym kwestie związane z ustrojem państwa, obowiązującymi zasadami prawa, wolnościami i obowiązkami obywateli oraz funkcjonowaniem podstawowych instytucji w państwie, które są gwarantem przestrzegania zasady praworządności i zasady państwa prawa. Dlatego też prawo konstytucyjne skupia w sobie wszystkie gałęzie prawa, dając im legitymacje legalności, a co za tym idzie wyznaczając im kierunek rozwoju i zakres przedmiotowy regulacji prawnych.