Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi rdzeń polskiego porządku prawnego regulując obrót powszechny i handlowy między przedsiębiorcami. Normuje ono wszystkie prywatne aspekty życia i śmierci osób fizycznych, a także powstania i ustania osób prawnych, m.in.: narodziny, ochronę dóbr osobistych, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, takie jak zastaw, czy hipoteka, dobra niematerialne, takie jak utwór, znak towarowy, papiery wartościowe, nabywanie praw, obrót pieniężny gotówkowy i bezgotówkowy, korzystanie z cudzych rzeczy, świadczenie usług, pożyczki i kredyty, odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu powstałej szkody majątkowej i niemajątkowej, zawarcie małżeństwa wraz z wynikającymi stąd skutkami prawnymi, ustroje majątkowe małżeńskie, dziedziczenie spadku. Prawo cywilne adresowane jest także do przedsiębiorców regulując zakładanie i likwidację spółek handlowych, spółdzielni, fundacji itd.
Prof. Piotr Zakrzewski