Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w katedrze Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada dyplom Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu (Institut international des droits de l'homme, 2004) i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji (European University Institute, 2007, human rights session). Laureat nagrody Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego opublikowaną w 2008 r. („Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka"). W latach 2003-2009 współpracownik Zespołu Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym ds. Praw Człowieka Rady Europy (CDDH) w latach 2004-2008, ekspert w grupach roboczych Rady Europy zajmujących się tworzeniem projektów rekomendacji Komitetu Ministrów, w tym m.in. dotyczących przyspieszonych procedur uchodźczych, praw człowieka w siłach zbrojnych, walki z bezkarnością sprawców poważnych naruszeń praw człowieka. Członek l'Institut international des droits de l'homme w Strasburgu. Zastępca członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012-2016). Niezależny ekspert w pięcioosobowej Grupie Roboczej ONZ ds. ludności pochodzenia afrykańskiego (Rada Praw Człowieka ONZ) – Human Rights Council special procedure – Working Group of Experts on People of African Descent (2014-). Autor publikacji z zakresu systemu ochrony praw człowieka Rady Europy prawa międzynarodowego praw człowieka, sądownictwa międzynarodowego, prawa o odpowiedzialności międzynarodowej państw.