Doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo kanoniczne. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Specjalizuje się w kościelnym prawie karnym materialnym, kościelnym procesie karnym i administracyjnym. Należy do Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.