Doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Zespołu Eksperckiego przy Marszałku Sejmu RP do Spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, recenzent Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Wydawnictwa Sejmowego RP, radca prawny.