Doktor habilitowany, w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa oraz Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, studiów podyplomowych oraz szkoleń i warsztatów adresowanych zarówno do sędziów, prokuratorów, doradców podatkowych, jak i pracowników administracji skarbowej. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa podatkowego, a także opinii prawnych z tego zakresu. Recenzent w kilku czasopismach naukowych m. in.: „Rocznikach Nauk Prawnych KUL”, „Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, „Przeglądzie Prawa Publicznego”. Członek zespołów badawczych realizujących granty z Funduszu Wyszehradzkiego, Narodowego Centrum Nauki, a wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.