Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, specjalność prawo administracyjne, w tym zwłaszcza prawo ochrony środowiska. Pracownik Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Specjalistka w zakresie prawa ochrony środowiska, zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenami oddziaływania na środowisko. Laureatka IV. edycji konkursu na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska organizowanej przez Fundację im. Nowickiego w 2003 r. Otrzymała stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowione dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni, Autorka łącznie blisko 100 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim. Współautorka raportów ewaluacyjnych i  prognoz ooś oraz licznych opinii prawnych; stale współpracuje z firmą zajmującą się gospodarowaniem odpadami.